నలుగూకు రావయ్య నాదవినోదా! – జానపదగీతం

నలుగు పెట్టేటప్పుడు పెండ్లి కొడుకును వేణుగోపాలునిగా భావించి ముత్తైదువులు పాడే పాట ఇది…

వర్గం: నలుగు పాట

నలుగూకు రావయ్య నాదవినోదా
వేగామె రావయ్య వేణూగోపాల ||నలుగూకు||

సూరి గన్నెరి పూలు సూసకము కట్టించి
సుందరుడ నాచేత సూసకమందుకో ||నలుగూకు||

సన్నమల్లెలు దెచ్చి సరమూ కట్టించి
సరసూడ నాచేత సరమందవయ్య ||నలుగూకు||

చెండుపూలూ దెచ్చి చెండు గుట్టించి
చెందురుడ నాచేత చెండందువయ్య ||నలుగూకు||

సిరిచందనపు చెక్క గంధము తీయించి
కామూడ నాచేత గంధము అందుకో ||నలుగూకు||

చదవండి :  హైకోర్టు రాయలసీమలో ఎక్కడ? - మొదటి భాగం

జాజికాయ జాపత్రి మడుపె చుట్టించి
మన్మధుడ నాచేత మడువందవయ్య ||నలుగూకు||

నలుగూకు రావయ్య నాదవినోదా
వేగామె రావయ్య వేణూగోపాల

పాడినవారు: కల్లమడి కమలమ్మ, నాగసముద్రం, గుత్తి తాలూకా, అనంతపురం జిల్లా

ఇదీ చదవండి!

శివశివ మూరితివి

శివశివ మూరితివి గణనాతా – భజన పాట

కోలాట కోపుల్లో తాలుపుగట్టి మొదటిది. ‘శివశివ మూరితివి’ అనే ఈ పాట తాలుపుగట్టి కోపుల్లో కడప జిల్లాలో జానపదులు పాడుకునే …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: