ఇటు గరుడని నీ వెక్కినను – అన్నమాచార్య సంకీర్తన

composer : Rallapalli Ananta krishna sarma , kedara ragam

ఇటు గరుడని నీ వెక్కినను

పటపట దిక్కులు బగ్గన బగిలె

 ఎగసినగరుడని యేపున’ధా’యని

జిగిదొలకచబుకు చేసినను

నిగమాంతంబులు నిగమసంఘములు

బిరుసుగ గరుడని పేరెము దోలుచు

బెరసి నీవు గోపించినను

సరుస నిఖిలములు జర్జరితములై

తిరువున నలుగడ దిరదిర దిరిగె

పల్లించిననీపసిడిగరుడనిని

కెల్లున నీవెక్కినయపుడు

ఝల్లనె రాక్షససమితి నీ మహిమ

వెల్లి మునుగుదురు వేంకటరమణ

చదవండి :  ఆడరమ్మ పాడరమ్మ అంగనలు చూడరమ్మ

ఇదీ చదవండి!

నరసింహ రామకృష్ణ

నరసింహ రామకృష్ణ : అన్నమయ్య సంకీర్తన

భగవదంకితబుద్ధులను ఏ దుష్టశక్తులూ నిలుపలేవు. భగవంతుని చేరడానికి పేర్కొన్న నవవిధ భక్తి మార్గాలలో వైరాన్ని ఆశ్రయించిన వారు శిశుపాల హిరణ్యకసిపాదులు. …

2 వ్యాఖ్యలు

  1. provide the famous temple in rayachoti veerabadra telmpe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: