కసువు చిమ్మే నల్లనాగీ… జానపదగీతం

సంసారమనే  శకటానికి భార్యాభర్తలు రెండు చక్రాలు. ఆ రెండు చక్రాలలో దేనికి లోపమున్నా బండి నడవదు. దానిని సరిచేయటానికి ఒక మనిషంటూ అవసరం. సరసము విరసము కలబోసిన వారి సంభాషణ పాట రూపంలో…

వర్గం: జట్టిజాం పాట

పాడటానికి అనువైన రాగం: హిందుస్తాన్ తోడి రాగస్వరాలు (ఏకతాళం)

భర్త: కసువు చిమ్మే నల్లనాగీ                 గురిగింజ గుమ్మడి
భార్య: సిమ్మను పోరా సిమ్ముకో పోరా     గురిగింజ గుమ్మడి
భర్త: ఏయ్ తంతాన్ సూడె నల్లనాగీ         గురిగింజ గుమ్మడి
భార్య: అమ్మా సూడె తంతాడంట            గురిగింజ గుమ్మడి
అత్త: ఎందుకు పిల్లగాడ తంతావంట        గురిగింజ గుమ్మడి
భర్త: సెప్పిన పని సేయదత్తా                   గురిగింజ గుమ్మడి
అత్త: సెప్పిన పని సేస్కో బిడ్డా                 గురిగింజ గుమ్మడి

చదవండి :  రాగల్లు యిసిరేటి ఓ రామ చిలుకా - జానపదగీతం

భర్త: వడ్లు దంచే నల్లనాగీ                       గురిగింజ గుమ్మడి
భార్య: దంచను పోరా దంచుకో పోరా        గురిగింజ గుమ్మడి
భర్త: ఏయ్ తంతాన్ సూడె నల్లనాగీ         గురిగింజ గుమ్మడి
భార్య: అమ్మా సూడె తంతాడంట            గురిగింజ గుమ్మడి
అత్త: ఎందుకు పిల్లగాడ తంతావంట        గురిగింజ గుమ్మడి
భర్త: సెప్పిన పని సేయదత్తా                   గురిగింజ గుమ్మడి
అత్త: సెప్పిన పని సేస్కో బిడ్డా                 గురిగింజ గుమ్మడి

భర్త: కూడూ వార్సి కూరాకు వండే నల్లనాగీ గురిగింజ గుమ్మడి
భార్య: వండను పోరా వండుకో పోరా        గురిగింజ గుమ్మడి
భర్త: ఏయ్ తంతాన్ సూడె నల్లనాగీ         గురిగింజ గుమ్మడి
భార్య: అమ్మా సూడె తంతాడంట            గురిగింజ గుమ్మడి
అత్త: ఎందుకు పిల్లగాడ తంతావంట        గురిగింజ గుమ్మడి
భర్త: సెప్పిన పని సేయదత్తా                   గురిగింజ గుమ్మడి
అత్త: సెప్పిన పని సేస్కో బిడ్డా                 గురిగింజ గుమ్మడి

చదవండి :  మామరో కొండాలరెడ్డి - జానపదగీతం

భర్త: నిద్దర మకాన మజ్జిగ సిలికే నల్లనాగీ గురిగింజ గుమ్మడి
భార్య: సిలకను పోరా సిలుక్కో పోరా       గురిగింజ గుమ్మడి
భర్త: ఏయ్ తంతాన్ సూడె నల్లనాగీ        గురిగింజ గుమ్మడి
భార్య: అమ్మా సూడె తంతాడంట           గురిగింజ గుమ్మడి
అత్త: ఎందుకు పిల్లగాడ తంతావంట       గురిగింజ గుమ్మడి
భర్త: సెప్పిన పని సేయదత్తా                  గురిగింజ గుమ్మడి
అత్త: సెప్పిన పని సేస్కో బిడ్డా                గురిగింజ గుమ్మడి

పాటను సేకరించినవారు: కీ.శే.కలిమిశెట్టి మునెయ్య, దొమ్మరనంద్యాల, జమ్మలమడుగు తాలూకా, కడప జిల్లా

చదవండి :  బుంగ ఖరీదివ్వరా పిల్లడ - జానపదగీతం

ఇదీ చదవండి!

శివశివ మూరితివి

శివశివ మూరితివి గణనాతా – భజన పాట

కోలాట కోపుల్లో తాలుపుగట్టి మొదటిది. ‘శివశివ మూరితివి’ అనే ఈ పాట తాలుపుగట్టి కోపుల్లో కడప జిల్లాలో జానపదులు పాడుకునే …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: