తుమ్మెదలున్నయేమిరా

తుమ్మెదలున్నయేమిరా … జానపద గీతం

అతడు : తుమ్మేదలున్న యేమిరా… దాని కురులు
కుంచెరుగుల పైన – సామంచాలాడెవేమిరా

ఆమె : ఏటికి పోరా శాపల్‌ తేరా – బాయికి పోరా నీళ్లు తేరా
బండకేసి తోమర మగడ – సట్టికేసి వండర మగడా
శాపల్‌ నాకు శారూ నీకూరా
ఒల్లోరె మగడా! బల్లారం మగడా
బంగారం మగడా… అహ
శాపల్‌ నాకు శారూ నీకూరా || తుమ్మేద ||

ఆమె : కూలికి బోరా కుంచెడు తేరా – నాలికి పోరా నల్దుం తేరా
వచ్చాబోతా కట్టెల్‌ తేరా – కట్టెల్‌ నీకు కమ్మల్‌ నాకూ రా
ఒల్లోరె మగడా! బల్లారం మగడా… బంగారం మగడా
కట్టెల్‌ నీకు కమ్మల్‌ నాకూ రా || తుమ్మేద ||

చదవండి :  రాగల్లు యిసిరేటి ఓ రామ చిలుకా - జానపదగీతం

ఆమె : రోలూ తేరా రోకలి తేరా – రోటికాడికి నన్నెత్తకపోరా
కులికి కులికి దంచర మగడ – శాటల కేసి సెరగర మగడ
బియ్యం నాకు… తవుడూ నీకూరా
ఒల్లోరె మగడా! బల్లారం మగడా… బంగారం మగడా
బియ్యం నాకు… తవుడూ నీకూరా || తుమ్మేద ||

ఆమె : రెడ్డీ యేమో దున్నను పాయ – రెడ్డీసాని ఇత్తను పాయె
నాల్గూ కాళ్ల కుందేల్‌ పిల్లా నగుతా నగుతా సంగటి తెచ్చె
సంగటి నాకు – సూపుల్‌ నీకురా || తుమ్మేద ||

చదవండి :  ఎత్తులపై గళమెత్తు - సొదుం శ్రీకాంత్

ఒల్లోరె మగడా! బల్లారం మగడా… బంగారం మగడా
సంగటి నాకు – సూపుల్‌ నీకురా || తుమ్మేద ||

సేకరించినవారు : కలిమిశెట్టి మునెయ్య

ఇదీ చదవండి!

అందమైన దాన

ఏమే రంగన పిల్లా – జానపదగీతం

ఒక పడుచు పిల్లగాడు తన అందమైన పడుచు పెళ్ళాన్ని విడిచి వ్యాపారం కోసం పరాయిదేశం పోయినాడు. వాడు చెప్పిన సమయానికి …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: