జీవాలు

జీవాలు లేదా జివ్వాలు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న జీవాలు లేదా జివ్వాలు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings of the word ‘జీవాలు లేదా జివ్వాలు’ in Telugu Language.

జీవాలు లేదా జివ్వాలు :

నామవాచకం (noun),బహువచనం (Plural)

  • గొర్లు, గొర్రెలు
  • పొట్టేళ్లు
  • మేకలు లేదా మ్యాకలు
  • మేకపోతులు లేదా మ్యాకపోతులు
  • అడవి జంతువులు
  • Animals of kind Sheep etc…

వివరణ :

కడప జిల్లాలో జీవాలు లేదా జివ్వాలు అనే పదాన్ని అనే పొట్టేళ్లు / గొర్లు / మేకలు అనే పదానికి సమానార్థకంగా వాడతారు.

చదవండి :  పాతలు అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

వాడుక :

  • జీవాలు జాగర్త
  • జీవాలకు శనిక్కాయ పొట్టు ఎత్తకరాపో 
  • మ్యాత దొరక్క జీవాలు అల్లాడతాండయ్
  • యాటకు జీవాలను మేపుతాండా

ఇదీ చదవండి!

బీగం

బీగం లేదా బీగము అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు

కడప జిల్లాలో వాడుకలో ఉన్న బీగం లేదా బీగము అనే పదానికి అర్థాలు, వివరణలు. Synonyms or Meanings of the …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: