బావా… నన్ను సేరుకోవా! – జానపద గీతం

ఊరూ నిదరోయింది.. మెరుపూ మెరిసేసింది
మెరుపులోన నా సోకంతా కరువుదీర సూదువుగాని
బావా… నన్ను సేరుకోవా!
బావా… నన్నందుకోవా!!

| ఊరూ నిదరోయింది|

మరుమల్లె తోటకాడ మల్ల నిన్ను కలుత్తనాని
మాట సెప్పి మరిసీనావే.. బూటకాలు సేసినావే (2)
అత్త కొడుకువనీ…అందగాడివనీ.. కొత్త వలపులను తెచ్చితి రారా
బావా… నన్ను సేరుకోవా!
బావా… నన్నల్లుకోవా!!

జొన్నసేని మంచెపైన నన్ను ముద్దుసేసి శాన (2)
ముద్దబంతి పూలసరమూ మురిపెంగా తెత్తానంటివి(2)
మామకూతురని, మరదలు పిల్లని మాటలోనే ఏమారిసిపోదువా
బావా… నన్ను సేరుకోవా!
బావా… నన్నందుకోవా!!

చదవండి :  సీతా కళ్యాణం - హరికథ

అర్దరేతిరయిపోతన్నది ఆకాసం ఉరిమేత్తన్నది (2)
ఒళ్ళు సిగలు సెగలైతన్నవి మనసు ఉలికి పడిపోతున్నది (2)
ఓపలేను నే ఒంటిదానిని ఒక్కసారి నా పక్కకు రారా
బావా… నన్ను సేరుకోవా!
బావా… నన్నల్లుకోవా!!

ఊరూ నిదరోయింది.. మెరుపూ మెరిసేసింది
మెరుపులోన నా సోకంతా కరువుదీర సూదువుగాని
బావా… నన్ను సేరుకోవా!
బావా… నన్నందుకోవా!!

పాటను సేకరించిన వారు: కీ.శే. కలిమిశెట్టి మునెయ్య

ఇదీ చదవండి!

కల్లు గుడిసె

కల్లు గుడిసెల కాడ – జానపదగీతం

వాడు వ్యసనాలకు బానిసై చెడ తిరిగినాడు. ఇల్లు మరిచినాడు. ఇల్లాలిని మరిచినాడు. తాగుడుకు బానిసైనాడు. చివరకు అన్నీ పోగొట్టుకుని చతికిల …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: