కల్లు గుడిసె
కల్లు గుడిసె (చిత్రం ఐఐటి కాన్పూర్ వెబ్ సైట్ నుండి స్వీకరించబడినది)

కల్లు గుడిసెల కాడ – జానపదగీతం

వాడు వ్యసనాలకు బానిసై చెడ తిరిగినాడు. ఇల్లు మరిచినాడు. ఇల్లాలిని మరిచినాడు. తాగుడుకు బానిసైనాడు. చివరకు అన్నీ పోగొట్టుకుని చతికిల పడినాడు. వాడి (దు)స్థితిని జానపదులు హాస్యంతో కూడిన ఈ జట్టిజాం పాటలో ఎలా పాడుకున్నారో చూడండి.

వర్గం: జట్టిజాం పాట

పాడటానికి అనువైన రాగం: శంకరాభరణం స్వరాలు (తిశ్ర ఏకతాళం)

కల్లు గుడిసెల కాడ – కల్లు గుడిసెల కాడ
కయిలాసం పోతాండ్య కొన్నాల్లూ

కల్లు తాగి వాడింటికీ వచ్చాంటే
పెండ్లాము తన్నింది కొన్నాల్లూ

చదవండి :  మామరో కొండాలరెడ్డి - జానపదగీతం

దొరల సిగిరేటులు – దమిడగ్గి పెట్టెలూ
జోరూగ కాల్సినాడు – కొన్నాల్లూ
జోరుగీరూ బోయి – గంగలో పడతాంటే
తుంట బీడీల్ కాల్చె – కొన్నాల్లూ

మాదారం పంచెలూ – మల్లెపూ జుబ్బాలు
జోరూగ తొడిగినాడు – కొన్నాల్లూ
జోరుగీరూ బోయి – గంగలో పడతాంటే
పుట్ట గోసెలు పెట్టె కొన్నాల్లూ

సన్నొడ్ల కూడూ – కందిబ్యాల్ల ముద్దపప్పు
జోరూగ తిన్న్యాడు – కొన్నాల్లూ
జోరుగీరూ బోయి – గంగలో పడతాంటే
మసిగోకడ నీళ్ళు కొన్నాల్లూ

చదవండి :  బుంగ ఖరీదివ్వరా పిల్లడ - జానపదగీతం

కొప్పూన పూలు పెట్టి – సుట్టపూరాలుతో
జోరూగ ఉన్న్యాడు – కొన్నాల్లూ
జోరుగీరూ బోయి – ఇంటికీ రాంగానే
పిల్లోల్లు తన్యారు – కొన్నాల్లూ

పాటను సేకరించినవారు: కీ.శే. కలిమిశెట్టి మునెయ్య

ఇదీ చదవండి!

శివశివ మూరితివి

శివశివ మూరితివి గణనాతా – భజన పాట

కోలాట కోపుల్లో తాలుపుగట్టి మొదటిది. ‘శివశివ మూరితివి’ అనే ఈ పాట తాలుపుగట్టి కోపుల్లో కడప జిల్లాలో జానపదులు పాడుకునే …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: